Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между Ъндъруеър ЕООД, от една страна и лицето, съгласило се и приело Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент". Със направената заявка, регистрация и покупка от електронният магазин „Клиента” приема безусловно „Общите условия” на Ъндъруеър ЕООД, от друга във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронен магазин стоки. Използвайки електронният магазин” Lingadore.bg „се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по долу “Общи условия”. В случай, че не приемате Общите условия на „Lingadore.bg, „моля не използвайте този уеб сайт.
I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефиниции и определения
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
1. „Уебсайт/сайт” ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
2. "Ъндъруеър ЕООД „е търговското дружество с с инд. Номер: 20994150, със седалище и адрес на управление в гр. София с.Бусманци,ул.Генерал Гурко 8в, e-mail: vel vet@abv.bg. „Lingadore.bg е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от Ъндъруеър ЕООД и виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента. Фирма Ъндъруеър ЕООД, е регистрирана в комисията за защита на лични данни под номер: 358043.
3. „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, което е регистрирано по Търговският закон и се е съгласило с настоящите Общи условия, регистрирайки се и пазарувайки от Lingadore.bg
4. „Клиентски профил” е обособена част Lingadore.bg,съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от Lingadore.bg, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия Lingadore.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
5. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в Lingadore.bg.
6. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Lingadore.bg стоки и услуги.
7. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
8. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
9. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци.
10. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
11. „Електронна препратка”е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
12. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
13. „IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
14. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
15. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
16. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.
Предмет : Lingadore.bg предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в онлайн магазин стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в Lingadore.bg изисквания за конкретните стоки.
Регистрация
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
Да е попълнил вярно online електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес - Регистрация
При попълване на електронната форма за регистрация , Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Lingadore.bg данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
В случай, че Клиент на Lingadore.bg предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея Lingadore.bg има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.
Преди извършване на изявлението, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез Lingadore.bg стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
Промени в Общите условия
Доколкото предлаганите от Lingadore.bg стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Lingadore.bg.
При извършване на промени в Общите условия Lingadore.bg се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в Дамскобельоили в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и lingadore, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.
Публикуване на информация за стоките в Lingadore.bg публикува на адрес :http://www.Lingadore.bg/ описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.
lingadore не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.
Заявка за покупка
Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в Lingadore.bg стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата на Lingadore.bg и натисне виртуалния бутон "Вход".
Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Купувам”, обозначен срещу съответна стока;
преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката.
избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;
Заявката за покупка на стока от Lingadore.bg се счита за извършена след натискане на бутона "Завършване на поръчката”.
При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Lingadore.bg не възниква задължение за нейното изпълнение.
Приемане на заявката
Заявката за покупка се приема от Lingadore.bg чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.
Цени
Всички цени в Lingadore.bg са в български левове, с включен ДДС. Указаните в Lingadore.bg цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.
Продуктите в онлайн магазин Lingadore.bg, могат да се различават по стойност (цена) от бутиковите магазини на фирмата.
Начини на плащане
Цената по чл. 10 и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
в брой от Клиента или от трето лице от името на същия;
по банков път на посочена от Lingadore.bg сметка;
С наложен платеж при доставка;
С кредитна или дебитна карта:
VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние предлагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации - Verified by Visa и MasterCard SecureCode.
* Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronics карта ще се приеме само ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecurityCode
** Моля проверете също така дали вашата карта е отворена от вашия издател за транзакции в Интернет.
*** Максимална сума за транзакция е 10 000 лева.
При плащане с кредитна или дебитна карта клиентът попълва:
1. Данни за картата ( номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)
2. Данни за автентикация. За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка (Обединена Българска Банка) поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страницата, където трябва да въведете вашата автентикационна парола.
Условия за успешна транзакция с карта:
1. Успешна автентикация на клиента, ако картодържателят е регистриран в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode.
2. Успешна авторизация на транзакцията - на екрана ви се появява страничка с подробно описание на закупените от вас продукти, сумата, идентификационен номер на банковата транзакция, с която е направено плащането.
Постъпване на сумите от банкови транзакции в сметката на търговеца:
1. За плащания направени с карти, издадени в България - 1 работен ден от датата на транзакция
2. За плащания направени с карти, издадени извън България - 2 работни дни от датата на транзакция по друг указан в Интернет страниците на Lingadore.bg начин.
Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в срок не по-късно от 3 работни дни от изтичане на срока по чл. 14, ал. 4. от ЗЗП.
Доставка
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок и цени:
За продукти на склад Холандия от 3 до 11дни!
За продукти на склад България от 1 до 3 дни!
За поръчки на стойност над 120лв. доставката е безплатна.
За района на София:
Експресна в рамките на деня, ако заявката е пусната до 12часа. Цена на експресна доставка: 7.52лв.
Икономична в рамките на три дни. Цена на икономична доставка: 4.68лв.
За населени места извън района на София:
Експресна на следващият ден, ако заявката е пусната до 12часа. Цена на експресна доставка: 8.23лв.
Икономична в рамките на три дни. Цена на икономична доставка: 6.65лв.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
Предаване на стоката
Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
При предаване на стоката Клиентът или третото лице по подписват придружаващите я документи.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Lingadore.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Право на отказ
Lingadore.bg предлага възможността, ако по някакъв начин не сте удовлетворени от закупения от Вас продукт, да го върнете и получите заплатената от Вас сума обратно, при условие, че продуктът се върне в оригиналния му вид, запазена фабрична опаковка и качествени характеристики. Продукти подлежащи на връщане са такива, които не са преминали никаква допълнителна обработка / гладене, пране, рязане, парфюм, петна от козметикаи други действия нарушаващи цялостта на продукта, както и премахване на съпътсващите продукта оригинални етикети/. Разходите по връщането на продукти са изцяло за сметка на Купувача.
- Има ли продукти, които не могат да бъдат върнати ? – Поради деликатния характер и опазване, здравето на клиента, някои продукти, няма да могат да бъдат върнати, като например: долни части бельо - боксери, бикини, прашки, както и долната част на бански костюми. Артикулите, които не подлежат на връщане, съдържат информацията за това в описанието си.
- Ако състоянието, в което ни връщате продукта или продуктите не отговаря на горепосочените условия, ние ще Ви го/ги върнем, като разходите за това са за Ваша сметка, а сумата за закупуване става невъзвращаема.
ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ВЪРНАТИТЕ ПРОДУКТИ СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПРИ ПРИЛОЖЕН КАСОВ БОН.
- Може да върнете закупения продукт на следния адрес :
София с.Бусманци ул.Генерал Гурко 8В
1520 София
България
При връщане на продукт, моля пишете ни и на e-mail: lingadore@abv.bg или на телефон: +359 888741586
При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.
Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55 ,ал.3 , има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез Lingadore.bg, като върне стоката с изключение на (бельо и бански костюми, поради хигиенни причини) в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Lingadore.bg и да върне стоката с ненарушена цялост. Lingadore.bg е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.
При получаване на пратката, проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка . При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера , който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .
Права и задължения на Lingadore.bg
Lingadore.bg се задължава:
да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;
да достави в срок заявената за покупка стока;
да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
Lingadore.bg има право:
да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.
да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Lingadore.bg. Lingadore.bg си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Lingadore.bg и в клиентския профил Клиента.
да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
Lingadore.bg няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Lingadore.bg, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Lingadore.bg не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на lingadore (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
Ограничаване на отговорността. Lingadore.bg полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
Ъндъруеър ЕООД не носи отговорност за срока на доставката обявена в сайта при(ГОЛЕМИ НАМАЛЕНИЯ И РАЗПРОДАЖБИ)! Lingadore
 
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.
Разбрах